تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل

با توجه به بررسی روند شاخص، عملکرد ماهانه شرکت ها و کاهش سود سپرده بانکی مبنی بر دستورات اخیر بانک مرکزی و پیش بینی حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و تقاضا برای سهم های بزرگ و تا ثیرگذار بر شاخص، حرکت افزایشی سیکل شاخص کل تا محدوده 355،000 واحد در محدوده حدسود اول،  دور از انتظار نمی باشد.