تحلیل تکنیکال شاخص کل-1

تحلیل تکنیکال شاخص کل-1

با توجه به شکست کانال نزولی و همجنین روند شناسی موجود در حرکات صعودی و نزولی شاخص کل، به نظر می رسد اهداف صعودی 173000 و 180000 را داشته باشد مهمترین مقاومت شاخص کل محدوده 166800 است که سه بار به ان واکنش داشته است.