تحلیل سود حسینا برای سال 98 با فرض کاهش 30 درصدی عملیات کانتینری

تحلیل سود حسینا برای سال 98 با فرض کاهش 30 درصدی عملیات کانتینری

شرکت خدمات بندری و دریایی سینا با کاهش 30 درصدی مقداری و نرخ دلاری 85000 ریالی برای سال 98 حدود 420 تومان سود می سازد. در صورتی بهبود وضعیت سیاسی و عدم کاهش عملیات کانتینری این شرکت پتانسیل بالایی دارد به طوری که شرکت می تواند بدون کاهش عملیات کانتینری 700 تومان سود بسازد.