خوش‎بینی «فنوال» رنگ واقعیت می بیند! / جنگی دو جانبه در آلومینوم ساز

خوش‎بینی «فنوال» رنگ واقعیت می بیند! / جنگی دو جانبه در آلومینوم ساز

شرایط بازارهای کشور به گونه ای پیش رفته که نرخ اغلب تولیدات شرکت ها افزایش به خود دیده است. اما این موضوع عاملی برای رشد سودآوری برخی شرکت ها نشده، چرا که در بالا بردن مقدار فروش موفق نبوده اند. از جمله این شرکت ها می توان به «فنوال» اشاره کرد.