پیشنهاد هیئت مدیره «دبالک» در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهاد هیئت مدیره «دبالک» در خصوص افزایش سرمایه

به گزارش واحد تحقیق و مطالعه بورس نیوز، هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک در گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی، میزان افزایش سرمایه پیشنهادی را 100 میلیارد ریال معادل 58 درصد اعلام نموده است و این در حالی است که در اعداد ارائه شده در فرمت‌های سازمان بورس، میزان این افزایش سرمایه 170 میلیارد ریال و معادل 100 درصد ذکر شده است. مشخص نیست که رقم نهایی این افزایش سرمایه پیشنهادی به چه میزان است.