تحلیل سود 98 فایرا- آلومینیوم ایران

تحلیل سود 98 فایرا- آلومینیوم ایران

به نظر می رسد شرکت آلومینیوم ایران برای سال 98 چشم انداز  مثبتی داشته باشد و پیش بینی می شود که این شرکت بتواند با توجه به مفروضات ارائه شده حدود 180 تومان سود بسازد که همین مورد نشان می دهد که این سهم هم اکنون زیر ارزش معامله می شود و چشم انداز یک رشد 50 درصدی برای قیمت این سهم وجود دارد. لازم به ذکر است که شرکت برای سال 97 حدود 90 تومان سود می سازد.