بازدهی دوره ای

سبدگردان ایساتیس پویا کیش

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:60.000.000.000 ریال

   
 
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی سبدها  

ماه گذشته

99/09/01

99/09/30

8.94%

 

3 ماه اخیر

99/07/01

99/09/30

32.62%

 

6 ماه

99/04/01

99/09/30

119.56%

 

9 ماه

99/01/01

99/09/30

269.59%

 

یک سال اخیر

98/10/01

99/09/30

236.61%