بازدهی دوره ای

مجموعه ایساتیس پویا

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:40.000.000.000 ریال

   
 
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی سبدها  
ماه گذشته 99/05/30 99/06/30 %(1.02-)  
3 ماه اخیر 99/03/30 99/06/30 46.37%  
6 ماه 98/12/29 99/06/30 232.14%  
یک سال اخیر 98/06/30 99/06/30 236.61%