درباره ما

سبدگردان ایساتیس پویا کیش (سهامی خاص)

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:40.000.000.000 ریال

   

 

 

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

  •  

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش به شماره ثبت 11602 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت سبدگردانی دریافت کرده است.

دو صندوق تحت مدیریت این شرکت:

1- صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با شماره ثبت 1258 نزد مرجع ثبت شرکت ها و به آدرس http://IsatisFund.com با ارزش دارایی ها بالغ بر 280 میلیارد ریال
2- صندوق اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا با شماره ثبت 2158 نزد مرجع ثبت شرکت ها و به آدرس اینترنتی http://MMF.IsatisPM.com
 

همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر این شرکت سال اول فعالیت خود را طی می کند اما توانسته بیش از 30 سبد اختصاصی با ارزش بیش از 570 میلیارد ریال جذب کند و بازده کسب شده منتهی به بهمن ماه، در بازه یک ماهه 24% و در بازه سه ماهه 64% و شش ماهه 97% بوده است.

مجید امروی

مدیر سبد

مدرک تحصیلی : دکترای مالی

 

حجت سرهنگی

مدیرسبد

مدرک تحصیلی : دکترای حسابداری

 

محسن ناظم

تحلیل گر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اقتصاد

روح الله صمدی

تحلیلگر

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

 

آیدا ناجی امیرنژاد

بایگان

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه

سیدعلی اصغر خبیری

رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مدارک حرفه ای : مدیریت صنعتی

سوابق شغلی : رییس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

حاجی غلام

نایب رییس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت

مدارک حرفه ای : ---

سوابق شغلی : عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مهدی علی خانی مهرجردی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت مالی

مدارک حرفه ای : اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار

سوابق شغلی : ---

شرکت حسابرسی وخدمات مالی فاطر

بازرس اصلی

شناسه ملی : 10100188574

شرکت حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

بازرس علی البدل

شناسه ملی : 10861687625

- ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ :

  • ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻧﺎم سرمایهﮔﺬار ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺪﮔﺮدان در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
  • ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻤﺖ در صندوق های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاری
  • سایر فعالیتهایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیتها مبادرت ورزد
  • ﺷﺮﻛﺖ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ تعیین ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن، در اوراق ﺑﻬﺎدار سرمایه ﮔﺬاری نماید

- میزان سرمایه و تعداد سهام :

سرمايه شركت برابر 40/000/000/000( به حروف چهل میلیارد ريال) منقسم به تعداد چهل میلیون سهم عادی هزار ريالی می باشد که از این مبلغ سرمایه 100 درصد آن تادیه شده است.