درباره ما

مجموعه ایساتیس پویا

شماره ثبت:13702

شناسه ملی:14007805556

سرمایه ثبت شده:20.000.000.000 ریال

   

 

 

شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش

  •  

در شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب مانند بورس ویو، رهاورد نوین، ... ،و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام میرسد.

از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده خواهد شد. روش‌های ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری شامل مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، روش سود مازاد (RI)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی می باشد.

منابع مهم اطلاعاتی برای کسب اطلاعات مورد نیاز عبارتند از : داد های پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس، کدال، پورتال شرکتها و سایتهای خبری

در خصوص تضاد منافعي كه ممكن است به دليل ارائه ی خدمات مختلف بين منافع سبدگردان يا اشخاص وابسته و كاركنان وی با مشتريان بوجود آيد شرکت سبد گردان ایساتیس پویا کیش، طبق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی عمل کرده و در صورتی که تضاد منافع بین سبد گردان و مشتری به وجود آید،اولویت با مشتری می باشد. در صورتی که سبدگردان یا کارکنان وی ذینفع باشند،مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردان،گزارش آن را افشا می نمایند.

محسن ناظم

تحلیل گر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اقتصاد

مدارک حرفه ای : اصول بازار سرمایه، معامله گری اوراق بهادار و مشتقه، تحلیلگری

شرح مسئولیت : تحلیل اطلاعات اقتصادی، صنایع، شرکتها، بازار اوراق بهادار و تهیه ی گزارش های تحلیلی لازم

 

سمیرا اسدیان

تحلیل گر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی

مدارک حرفه ای : اصول بازار سرمایه، معامله گری اوراق بهادار و مشتقه، تحلیلگری ، مدیریت سبد

شرح مسئولیت : تحلیل اطلاعات اقتصادی، صنایع، شرکتها، بازار اوراق بهادار و تهیه ی گزارش های تحلیلی لازم

 

محمود پاکباز

مدیرسبد

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مدیریت مالی

مدارک حرفه ای : اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار

شرح مسئولیت : تصمیم گیری در زمینه ی خرید ، فروش یا نگه داری اوراق بهادارسبد اختصاصی، پی گیری اجرای تصمیمات، تهیه ی گزارش های لازم ا سبد اختصاصی و عملکرد آن، نظارت بر کار تحلیل گر

سیدمحسن رضوی بهابادی

حسابدار

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

مدارک حرفه ای : ---

شرح مسئولیت : ثبت وقایع مالی،ثبت دفاتر قانونی،تهیه صورتهای مالی، تنظیم اظهارنامه ی مالیاتی،تهیه فهرست حقوق و دستمزد و بیمه ومالیاتف صدور چکها،دریافت و نگهداری اوراق بهادار،تنظیم صورت مغایرت بانکی و سایر وظایف معمول یک حسابدار

آیدا ناجی امیرنژاد

بایگان

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه

مدارک حرفه ای : ---

شرح مسئولیت : تنظیم و بایگانی مدراک و انتقال مدارک و نامه ها بین سبدگردان و سایر اشخاص از جمله بانکها،ادرات مالیاتی،ادارات بیمه، سازمان و مشتری

 

سیدعلی اصغر خبیری

رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مدارک حرفه ای : مدیریت صنعتی

سوابق شغلی : رییس هیئت مدیره شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

رضا طهرانی

نایب رییس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت

مدارک حرفه ای : ---

سوابق شغلی : عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مهدی علی خانی مهرجردی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدرک تحصیلی : دکترا مدیریت مالی

مدارک حرفه ای : اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار

سوابق شغلی : ---

شرکت حسابرسی وخدمات مالی فاطر

بازرس اصلی

شناسه ملی : 10100188574

شرکت حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

بازرس علی البدل

شناسه ملی : 10100484015

- ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ :

  • ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻧﺎم سرمایهﮔﺬار ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺪﮔﺮدان در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
  • ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻤﺖ در صندوق های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاری
  • سایر فعالیتهایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیتها مبادرت ورزد
  • ﺷﺮﻛﺖ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ تعیین ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن، در اوراق ﺑﻬﺎدار سرمایه ﮔﺬاری نماید

- میزان سرمایه و تعداد سهام :

سرمايه شركت برابر 20/000/000/000( به حروف بیست میلیارد ريال) منقسم به تعداد بیست میلیون سهم عادی هزار ريالی می باشد که از این مبلغ سرمایه 100 درصد آن تادیه شده است.