تحلیل سود شبریز سال 98

تحلیل سود شبریز سال 98

تحلیل سود شبریز سال 98

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال رمپنا-2

تحلیل تکنیکال رمپنا-2

تحلیل تکنیکال رمپنا-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شبریز

تحلیل تکنیکال شبریز

تحلیل تکنیکال شبریز

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال کروی

تحلیل تکنیکال کروی

تحلیل تکنیکال کروی

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شتران-2

تحلیل تکنیکال شتران-2

تحلیل تکنیکال شتران-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال رمپنا-2

تحلیل تکنیکال رمپنا-2

تحلیل تکنیکال رمپنا-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال فاسمین-1

تحلیل تکنیکال فاسمین-1

تحلیل تکنیکال فاسمین-1

اطلاعات بیشتر
تحلیل سود 98 فاسمین- کالسیمین

تحلیل سود 98 فاسمین- کالسیمین

تحلیل سود 98 فاسمین- کالسیمین

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

تحلیل تکنیکال های وب-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

تحلیل تکنیکال شبندر

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال رمپنا-2

تحلیل تکنیکال رمپنا-2

تحلیل تکنیکال رمپنا-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

تحلیل تکنیکال ریشمک

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شبریز

تحلیل تکنیکال شبریز

تحلیل تکنیکال شبریز

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال کروی

تحلیل تکنیکال کروی

تحلیل تکنیکال کروی

اطلاعات بیشتر
تحلیل تکنیکال شتران-2

تحلیل تکنیکال شتران-2

تحلیل تکنیکال شتران-2

اطلاعات بیشتر
تحلیل سود خراسان با فرض ازادسازی نرخ اوره داخلی

تحلیل سود خراسان با فرض ازادسازی نرخ اوره داخلی

تحلیل سود خراسان با فرض ازادسازی نرخ اوره داخلی

اطلاعات بیشتر

سبدگردانی چیست؟

در بازار سرمایه، سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف گفته می شود که به جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل می‌گردد.

دارایی های مختلف از لحاظ ریسک و بازده با یکدیگر متفاوت می باشند که با استفاده از ترکیب همین تفاوت ها در یک سبد می‌توان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر دست یافت.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و مقدار سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند

مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیران
و کارشناسان و مشاوره‌های تخصصی در حوزه ی سرمایه‌گذاری است.